Bibliografia

 

materiały dotyczące teorii przekładu (za Biuletynem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego)

 

 

Bagajewa Irina: O niektórych przekształceniach składniowych przy tłumaczeniu z języka polskiego na angielski. - W: Problemy translatoryki..., 39-48.

Balcerzan E., La traduction - art d’interpreter, [w:] The nature of translation. Essays on the theory and practice of literary translation (= Approaches to Translation Studies, I,),  The Hague - Bratislava 1970, s. 3-22.

Baluch J. (red.), Z teorii i historii przekładu artystycznego. (Materiały z konferencji naukowej w Szczawnicy 17-19 III 1972). - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Słowiańskiej, Koło Naukowe Slawistów im. T. Lehra-Spławińskiego; Kraków: Nakładem Uniw. Jagiellońskiego, 1975, ss. 122 (powiel.).

Bogusławski A. Uwagi o przekładzie i jego wartościowaniu. - PrzHum 22 (2), 1978, 39-52

Bzdęga A. Z., Linguistische Übersetzungsanalyze. - KNf XXIII, 1976, s. 283-293.

Dajewska Czesława, Dajewski Witold: Analiza lemiczna a koncepcja lakun. - W: Ibidem, 139-148.

Dedecius K., Notatnik tłumacza. (Przekład z niem. Jana Prokopa. Wstęp: J. Kwiatkowski). - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974, ss. 177 [oryginał w rękopisie]

Doroszewski W.] Doroševskij V.: O zadačach i problemach perevoda. - W: Issledovanija po slavjanskoj filologii, Sbornik posvjaščennyj pamjati akad. V. V. Vinogradova. Moskva: Izd. MGU, 1974, 25-28.

Drzewicka A., Pole znaczeniowe a przekład poetycki (na marginesie propozycji metodologicznych E. Balcerzana), KNf XIV, 1967, s. 161-178.

Drzewicka A., Przekład poetycki jako przedmiot badań historycznoliterackich w świetle współczesnej teorii tłumaczenia. Rocznik Komisji Historyczno-Literackiej PAN, Oddział w Krakowie, VII, 1967, s. 95-149.

Drzewicka A., Z zagadnień techniki tłumaczenia poezji. Studia nad polskimi tłumaczeniami liryki francuskiej w antologiach z lat 1899-1911. ZN UJ CCLV, Prace Historycznoliterackie 18, Kraków, PWN 1971, s. 155, res.

Granicka I., O językoznawczym ujęciu teorii tłumaczenia, Zesz. Nauk. Uniw. Łódz. XLVIII, Filol. Ang., 1967, s. 141-147.

Gronkowska Krystyna, Lingwistyka translacyjna - nowa teoria przekładu w ujęciu językoznawców z Uniwersytetu Karola Marksa w Lipsku. - PrzHum 22 (2), 1978, 97-104.

Grosbart Z.L Specyfika przekładu w ramach języków słowiańskich (Propozycje metodologiczne). - Poetyka i stylistyka słowiańska, 1973, s. 111-119.

Grucza F.: Uwagi o translatoryce. - SprPTPN 95 (1977), 68-70.

Grucza Franciszek: Aspects of translation and translation theory. - KNf 32, 1985, 259-276.

Grucza Franciszek: Tłumaczenie, teoria tłumaczeń, translatoryka. - W: Ibidem, 9-27.

Interferencja w procesie przekładu językowego, - Prace Naukowe Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej 2, Studia i Materiały 2; Wrocław: Wydawn. Politechniki Wrocławskiej, 1974, ss. 87 bibliogr.

Kałuża Irena: Interpreting metaphors: a first approximation. - LSil 5, 1985 33-46.

Kaniuka W., Lingwistyczne aspekty przekładu. - ZNUŁ seria 1, nr 101, 1974, s.93 - 104, Zsf.

Kaźmierczak Elżbieta: Die „Falschen Freunde” als Fehlerquelle in der polnisch-deutschen Übersetzungspraxis. - KNf 34/3, 1987, 163-166.

Kempiński Zbigniew: On lexical inertia in interpreting and some ways of counteracting it in Polish-English contact. - KNf 32, z.1, 1985, 39-45.

Kempiński Zbigniew: Pojęcie błędu w tłumaczeniu ustnym. - W: Ibidem, 49-60.

Kielar Barbara Zofia, Language of the law in the aspect of translation. - Dissertationes Universitatis Varsoviensis, 113; Warszawa: Wyd. UW, 1977 ss. 119, indeks, streszcz.

Kielar Barbara, Language of the law in the aspect of translation. - Warszawa 1977.

Kielar Barbara: Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne. - Wrocław: Zakład im. Ossolińskich (Komitet Neofil. PAN), 1988, ss. 135.

Königs Frank G.: Übersetzungswissenschaftliche Foschung in Deutschland: Tendenzen und Perspektiven. - KNf 33, 1986, 3-23.

Kopczyński Andrzej: Problems of quality in conference interpreting. - W: CLPP, 283-300.

Kowalski H., Der Übersetzer im Dschungel technisch-wissenschaftlicher Wortschöpfungen. Linguistica Antverpiensia II, 1968, s. 275-295.

Kreisberg Alina: Kategoria aspektu w językach polskim i włoskim. Przyczynek do teorii przekładu. - APh 10, 1978 (1980), 77-110.

Kuroczycki T. Zwodnicze ekwiwalenty leksykalne jako problem praktyki translatorskiej. Na przykładzie polskiego tłumaczenia „Anny Kareniny” L. N. Tołstoja. - StRP 8, 1976, wyd. 1978, 127-140, rezj., summ.

Kwilecka Irena O swobodnych średniowiecznych przekładach biblijnych (na przykładach tłumaczeń francuskich, czeskich i polskich). - JP 58 (2), 1978, 87-98.

Lawendowski B. On semiotic aspects of translation. - W: Thomas A. Sebeok (ed.), Sight, sound, and sense. Indiana Univ. Press, 1978, 264-282.

Lawendowski B. P.: On semiotic aspects of translation. - W: Sight, Sound, and Sense, Bloomington - London, 1978.

Lebedzieński Henryk, Elementy przekładoznawstwa ogólnego. - Warszawa: PWN, 1981, ss. 161

Levy J.: Przekład jako proces podejmowania decyzji. Pamiętnik Literacki 1981, z.1, s.291-303. Przeł. Monika Adamczyk. ***

Lewandowska-Tomaszczyk Barbara: Współczesne prądy w językoznawstwie a teoria tłumaczenia. - FLŁ 11, 1985, 59-71.

Lewicki R. Princip funcional’noj adekvatnosti i ego rol’ dlja sovremennoj kritiki chudožestvennogo perevoda (na primere pol’skogo perevoda povesti V. Lipatova „Seraja myš’”). LMNf [6], 1978, 177-186, streszcz.

Lewicki Roman: Pojęcie języka standardowego a teoria przekładu. - PrzHum 30/7-8, 1986.

Łazarczyk B. Wybrane problemy metodologiczne i teoretyczne współczesnej nauki o przekładzie. - PrzHum 22 (2), 1978, 1-18.

Martinet Hanne, Some remarks about translation and style. - PSCL XII, 1983, s.85-91

Micewicz T., Zarys teorii przekładu. Zagadnienia wybrane. (Skrypt do użytku studentów Wyższego Studiium Języków Obcych UW). Warszawa: Wyd. Uniw. Warszawskiego, 1971, s. 184 bibliogr. (powielane).

Müller Dietrich: Zu Strukturen und Verwendungsbedeutung im Übersetzungswissenschaftlich orientierten Sprachvergleich. - KNf 33, 1986, 419-427.

Muskat-Tabakowska E.: The Polish translation of James Joyce’s „Ulysses” and some underlying problems. - ZNUJ CCXCII, Prace Historycznoliterackie 24, 1973, s. 141-156 streszcz.

Nida E.A.: Zasady przekładu na przykładzie tłumaczenia „Biblii”. Przegląd Literacki 1981, z.1, s.323-342. Przeł. Maria Bożena Federowicz ***

Niedzielski Henry: Teaching simultaneous interpreting to bilingual students of business english. - KNf 32, 1985, 277-286.

Nowakowska Nina, Semantic equivalence and sytyle. - PSiCL VI, 1977, s.73-76.

Nowakowska-Kempna Iwona: Możliwości i ograniczenia przekładu nazw własnych nacechowanych stylistycznie. - ZNUJ 457, PJ 54, 1977, 367-382, res.

Olszewska I., Różnice strukturalne pomiędzy językami z punktu widzenia przekładu, Literatura na świecie, rocz. 1971, nr 5, s. 144-148.

Oomen U., Sprachübersetzung und die Theorie der Übersetzungsmaschine, Biul. Fon. VIII, 1967, s. 79-94.

Opolska-Kokoszka Bogna: Pour un modele interdisciplinaire de la traduction. - Babel 33/1, 1987, 18-22.

Pisarska Alicja (red.): Reading in translation studies. - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Angielskiej; Poznań: Uniw. im. A. Mickiewicza, 1985, ss.132.

Pleciński Jacek: La traduction polonaise des mots francais par la voie d’expansion. - PNUŚl 606, Neophilologica 3, 1984, 90-102.

Pollak S. (red.), Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia księga druga. Praca zbiorowa. - Wrocław: Zakład Narod. im. Ossolińskich, 1975, ss. 407.

Prędota Stanisław: O przekładaniu egzotyzmów niderlandzkich na język polski. AUW 777, Studia Linguistica 9, 1985, 25-32

Rechtsiegel Eugenia: O przekładaniu modyfikacji związków frazeologicznych (na materiale języka polskiego i niemieckiego). - PorJ 6, 1985, 358-364.

Rewzin Issak I., Rozencwejg V. J.: U podstaw teorii przekładu. Pamiętnik Literacki 1981 z. 1 s.255-268. Przeł. Małgorzata Wryk. ***

Rewzin Issak I.: Komentarz semiotyczny do czeskiej książki o przekładzie. Przegląd Literacki, 1981, z.1, s.305-314. Przeł. Jerzy Faryno ***

Rosnerowa H., Jedność filozofii i wielość języków. O filozoficznym przekładzie i jego funkcji poznawczej. - Warszawa: „Pax”, 1975, ss. 184.

Savory T.: Zasady przekładu. Przegląd Literacki 1981, z.1, s.315-322. Przeł. Monika Adamczyk ***

Schwanzer V. Anpassung der ausdruckweise beim Übersetzen von Fachtexten. - KNf 25, 1978, 305-324.

Skwarczyńska S., Swoisty problem przekładu tekstu dramatycznego. - Na križovatce umeni, Brno 1973, s. 83-101.

Stoberski Z., Przekład a terminologia. Literatura na Świecie rocz. 1972, nr 8, s. 181-185.

Sypnicki Józef, Vetulani GrażynaL De quelques problemes de traduction dans l’optique de l’oppositon langue-discours. - ZNUJ 800, Prace Językoznawcze 81, 1985, 125-130.

Szreniawski W., Zu einigen Problemen der Übersetzung deutscher Texte aus dem XVII. Jh. in das Polnische und polnischer Texte aus dem XVII. Jh. in das Deutsche. - AUNC 70 = Filologia germańska 2, 1976, s. 93-103, streszcz.

Szymczak M.: O tzw. nieprzekładalnych kategoriach językowych. - Poetyka i stylistyka słowiańska, 1973, s. 21-26.

Święch J.: Questions de la theorie de traduction en Pologne. - Slavica Slovaca VI, 1971, s. 395-401.

Trzynadlowski Jerzy: Przekład jako przetwarzanie informacji. - SLW 10 (AUW 905), 1986, 3-8.

Walińska H., Przekład wewnątrztekstowy jako czynność tekstotwórcza. - Slavica Slovaca VIII, 1973, s. 386-398.

Wandruszka M.: O lingwistyce przekładu. Pamiętnik Literacki 1981 z.1 s.269-290. Przeł. Maria Dramińska-Joczowa.***

Wawrzynia Zdzisław: Zur lingustischen Analyse von Übersetzungsentsprechungen. - ZNUJ 782, Prace Językoznawcze 80, 1985, 103-108

Wawrzyniak Zdzisław: Rozumienie i zrozumienie tekstu. - W: Ibidem, 131-137.

Wojtasiewicz O. A., The foundations of translation procedures. ZPSS 4, 1972, s. 317-320.

Wojtasiewicz O. A.: Miejsce przekładu w pewnym systemie transformacji. - Poetyka i stylistyka słowiańska, 1973, s. 97-101.

Wojtasiewicz O. A.: Struktury powierzchniowe i głębokie z punktu widzenia techniki przekładu. - ibidem, s. 149-151.

Wróblewski Janusz: A może należy tłumaczyć dosłownie? - W: Ibidem, 79-90.

Zahorski A. Nowe tłumaczenia Biblii a teoria przekładu. - Ruch Biblijny i Liturgiczny 1977, nr 6, 296-310.

Ziętarska J., Główne kierunki polskich studiów nad przekładami w latach 1950-1973. - PJ 1973, s. 309-319.

Ziętarska J., Z problemów teorii i historii tłumaczeń, Przegląd Humanistyczny XIII, 1969, nr 4, s. 150-157.

Ziomek J., O przekładaniu przysłów. - Poetyka i stylistyka słowiańska, red. Stefania Skwarczyńska; Wrocław: Zakład narod. im. Ossolińskich, 1973, s. 103-109.

 

 

SKRÓTY

 

*** - książka dostępna w Bibliotece Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

APh - Acta Philologica. Warszawa.

AUNC - Acta Universitatis Nicolai Copernici: Nauki Humanistyczno-Społeczne. Toruń.

AUW - Acta Universitatis Wratislaviensis. Wrocław.

CLPP - Contrastive Lingustics: prospects and problems, ed. by Jacek Fisiak. Berlin (West): Mouton, 1984, ss. X, 449.

FLŁ - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Lingustica. Łódź.

JP - Język Polski. Kraków.

LMNf - Lubelskie Materiały Neofilologiczne. Lublin. [W r. 1978 z. 5 i 6].

LSil - Linguistica Silesiana. PAN, Odział w Katowicach.

KNf - Kwartalnik Neofilologiczny, Warszawa

PNUŚl - Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Katowice

PJ - Prace Językoznawcze.

PorJ - Poradnik Językowy, Warszawa.

PrzHum - Przegląd Humanistyczny, Warszawa

PSiCL - Papers and Studies in Contrastive Linguistics. Poznań.

SLW - Studia Linguistica. Acta Univesitatis Wratislavienis. Wrocław

SprPTPN - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Filologiczno-Filozoficzny, Sprawozdania. Poznań.

ZNUJ - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

ZNUŁ - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź

ZPSS - Z Polskich studiów slawistycznych. Seria 4: Językoznawstwo. (Prace na VII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Warszawie 1973). Warszawa: PWN, 1972, s. 348.

 

strona główna